Model : Ekaterina Gaydukova @ Karin Models 
Shot on 35 & 120mm film